PROINT - Consultancy & Business development
+31 475582815
info@proint.nl

AVG Privacyverklaring

PROINT
PROINT, gevestigd aan de Bergerweg 39, 6085AT te Horn in Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Voor de contactgegevens van PROINT, zie de contactpagina.

Frank Beckers is de contactpersoon m.b.t. de gegevensbescherming van PROINT (en is rechtstreeks te bereiken via het e-mailadres: frank.beckers@proint.nl).

Persoonsgegevens
PROINT verwerkt enkele persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die PROINT verwerkt:

  1. Primaire contactgegevens (bedrijfsnamen, persoonsnamen, adresgegevens, telefoonnummers en e-mailadressen) en
  2. Secundaire contactgegevens (geboortedata, bankgegevens, fiscale gegevens (zoals BTW-nummers).

NB: via deze website worden alleen enkele primaire contactgegevens verwerkt (persoonsnamen en e-mailadressen).

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Onze dienstverlening (inclusief deze website) heeft niet de intentie persoonsgegevens te verzamelen. Wij verzamelen geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Verwerkingsdoel van persoonsgegevens
PROINT verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  •  het uitvoeren van onze dienstverlening en het afhandelen van betalingsverkeer;
  •  het kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en/of producten en
  •  het verzenden van onze nieuwsbrief, indien u dat heeft aangegeven.

 

PROINT verwerkt ook persoonsgegevens omdat wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn voor belastingaangiftes.

Geautomatiseerde besluitvorming
PROINT neemt geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen (hierbij gaat het om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een medewerker van PROINT tussen zit).

Bewaartermijnen van persoonsgegevens
PROINT bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën van) persoonsgegevens:

Primaire contactgegevens: 7 jaar na dienstverlening.
Secundaire contactgegevens: 7 jaar na dienstverlening.

Indien iemand zich heeft aangemeld voor de elektronische nieuwsbrief (e-mailadres) wordt dit e-mailadres bewaard tot het moment dat deze persoon zich heeft afgemeld voor deze dienst (bv. via een keuzemogelijkheid in de nieuwsbrief).

Delen van persoonsgegevens met derden
PROINT verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken
PROINT gebruikt geen andere cookies of vergelijkbare technieken dan hierna genoemd:

cookies: _ga, _gid en _gat (google analytics)

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens die bij PROINT aanwezig zijn op te vragen, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door PROINT en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij PROINT een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover PROINT beschikt in een computerbestand naar u toe te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar het bovengenoemde e-mail adres.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, dient u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. PROINT reageert zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken, op uw verzoek.

PROINT wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens
PROINT neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met PROINT via het bovengenoemde e-mailadres.